Uslijed radova na obnovi i rekonstrukciji stambene kuće na adresi Petra Hektorovića 10, u travnju 2017. godine izvršeno je arheološko istraživanje u ukupnom trajanju od 15 radnih dana. Arheološko istraživanje izveli su arheolozi Eduard Visković i Luka Godina.
Kuća vlasnika Edmond Sina je zapravo ruševina bez krova, kojoj je južni zid dio gradskih zidina, uostalom kao i svim kućama u ulici Petra Hektorovića. Kuća je dio kompleksa donedavno u vlasništvu jednog posjednika, u Hvaru zvanog Finac. Tlocrtne dimenzije kuće su cca. 7 x 5 metara. Arheološka sonda je bila ograničena septičkom jamom na zapadnoj strani te gustirnom na sjevernoj strani.
Istraživanjem su utvrđena dva kulturna horizonta. Ranonovovjekovni te kasnoantički kulturni horizont.